Terma & Syarat

Heading

Heading

Sila luangkan sedikit masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan berhati-hati.
Terma dan syarat berikut terpakai untuk akses anda dan penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan dalam inioleh Takaful IKHLAS dengan mengakses mana-mana halaman laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan tersebut, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat ini tanpa batasan atau kelayakan.
Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini, sila berhenti mengakses laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan ini dengan segera.

 

Am

Takaful IKHLAS (593075-U) kini menyediakan akses kepada para pelanggan dengan pelbagai koleksi maklumat dan bahan berkenaan produk dan perkhidmatan kewangan Takaful IKHLAS seperti yang disediakan hanya di Malaysia.

Semua produk dan perkhidmatan Takaful IKHLAS adalah tertakluk pada terma, syarat, kaedah atau peraturan perjanjian yang berkaitan dengan penggunaannya. Syarat-syarat ini hendaklah dibaca oleh anda bersama-sama dengan terma, syarat, kaedah atau peraturan lain. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan, terma, syarat, kaedah atau peraturan yang terpakai bagi produk atau perkhidmatan tertentu hendaklah mengatasi syarat-syarat ini.

Kandungan laman web ini hanya bagi tujuan maklumat sahaja dan tertakluk pada perubahan mengikut budi bicara Takaful IKHLAS.

 

Pautan

Pautan dari atau ke laman web luar bertujuan untuk kemudahan sahaja. Laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu tidak dikawal oleh Takaful IKHLAS. Oleh itu, Takaful IKHLAS tidak akan bertanggungjawab dan tidak membuat jaminan berkenaan dengan kandungan laman web tersebut, pihak ketiga yang dinamakan di dalamnya atau produk dan perkhidmatan mereka. Selain itu, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak akan dianggap sebagai sokongan atau pengesahan atau kelulusan laman web yang dipautkan atau kandungan dalamnya. Pemautan ke mana-mana laman web lain adalah risiko anda sendiri dan Takaful IKHLAS tidak akan bertanggungjawab atau menanggung sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pemautan. Anda dinasihatkan untuk membaca penyataan dasar privasi (jika ada) bagi mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

 

Hak Milik

Hak cipta dalam maklumat yang terkandung dalam laman web ini wujud bawah Akta Hak Cipta dan, melalui perjanjian antarabangsa, undang-undang kebanyakan negara lain. Hak cipta ini dimiliki oleh Takaful IKHLAS melainkan dinyatakan sebaliknya. Pelanggan boleh memuat turun sesuatu salinan dokumen dan, jika perlu untuk digunakan sebagai rujukan, atau membuat satu salinan bercetak. Kecuali yang dibenarkan bawah Akta Hak Cipta atau undang-undang lain yang terpakai, tidak ada bahagian daripada penerbitan ini yang boleh diterbitkan semula, disesuaikan, dipersembahkan di tempat awam atau dihantar dalam apa-apa bentuk melalui apa-apa proses (grafik, elektronik atau mekanikal, termasuk difotostat, rakaman, rakaman pita atau penyimpanan dalam sistem pengambilan maklumat) tanpa persetujuan bertulis khusus oleh Takaful IKHLAS.

 

Cap Dagangan

Semua cap dagangan, cap perkhidmatan, dan logo yang dipaparkan dalam laman web ini merupakan milik Takaful IKHLAS dan/atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dinyatakan dalam laman web ini.

Melainkan jika persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Takaful IKHLAS atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan dengan mana-mana cap dagangan, cap perkhidmatan atau logo yang terdapat dalam laman web telah diperoleh, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web ini untuk menggunakan, muat turun, menghasilkan semula, menyalin atau mengubah suai apa-apa cap dagangan, cap perkhidmatan atau logo.

Begitu juga, melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Takaful IKHLAS atau pemilik yang berkaitan telah diperoleh, tiada cap dagangan, cap perkhidmatan atau logo boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan sebarang pautan ke laman web Takaful IKHLAS atau mana-mana laman web lain.

 

Pengecualian Liabiliti

Takaful IKHLAS dan/atau rakan kongsi dalamnya tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau kerosakan walau apapun yang timbul dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti yang ketat atau apa-apa asas lain, termasuklah tanpa batasan, langsung atau secara langsung, istimewa, bersampingan, kerosakan akibat atau punitif, atau keuntungan kerugian, atau simpanan yang timbul berhubung dengan akses atau penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga ke atau dari laman web Takaful IKHLAS, bergantung kepada maklumat yang terkandung dalam laman web, apa-apa kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian apa-apa jenis, gangguan, kesilapan, kelewatan, kelewatan dalam operasi, virus komputer, atau sebaliknya. Fasal pengecualian ini hendaklah berkuat kuasa sehingga maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

 

Indemniti (Ganti Rugi)

Anda dengan ini bersetuju untuk membayar ganti rugi dan menanggung rugi Takaful IKHLAS, pekerjanya, ejen, pengusaha bersama dan gabungannya atas apa-apa tindakan, tuntutan, permintaan dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman atas dasar ganti rugi penuh) yang ditanggung atau dikenakan oleh Takaful IKHLAS yang timbul daripada penggunaan atau penyalahgunaan Kandungan dalam Laman Web ini dan laman web lain yang dipautkan dengan Laman Web ini dan perkhidmatan yang disediakan di dalamnya; melanggar atau tidak mematuhi Terma ini; dan pelanggaran hak mana-mana pihak ketiga bersempena penggunaan atau akses anda ke Laman Web ini.

 

Penamatan

Takaful IKHLAS mempunyai hak untuk menamatkan dan/atau menggantung akses anda ke laman web ini dan/atau penggunaan laman web ini pada bila-bila masa, atas sebab apapun. Khususnya dan tanpa batasan, Takaful IKHLAS boleh menamatkan dan/atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini, atau melanggar hak Takaful IKHLAS, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

 

Undang-undang dan Bidang Kuasa Penentu

Bahan, maklumat, produk dan perkhidmatan takaful yang disediakan dan ditawarkan dalam Laman Web ini disediakan dengan ketat untuk penggunaan dan/atau akses pelanggan Takaful IKHLAS di Malaysia dan tidak boleh ditafsirkan disediakan untuk pelanggan di luar Malaysia.

Perjanjian ini akan ditentukan dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan mengakses Laman Web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web ini, anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.

 

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading