Rukun 2 : Mengenali Pelanggan

Heading

Heading

RUKUN 2

MENGENALI PELANGGAN

Penerangan

Untuk memahami profil pelanggan dengan seluruhnya agar kami boleh:

 • Mengetahui dan mampu menjangkakan keperluan dan pilihan pelanggan.
 • Memperolehi maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi memberi nasihat terbaik kepada pelanggan.
 • Menawarkan produk dan perkhidmatan yang bersesuaian.

Jangkaan

Membina Kepercayaan

NO.

KOMITMEN

TAHAP PERKHIDMATAN

2.1

Kami akan berusaha membantu pelanggan mendapatkan produk yang betul yang memenuhi keperluan mereka.

 1. Kakitangan dan ejen yang berpengetahuan dan beretika serta bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

 2. Kakitangan dan pihak pengantara dilatih dengan baik mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.

 3. Dalam usaha kami untuk memahami keperluan pelanggan, kakitangan jualan dan ejen kami komited untuk:
  • Mendengar dengan penuh perhatian kepada pelanggan.
  • Menyedari dan memahami keperluan dan pilihan pelanggan dengan baik.
  • Meminta maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi menasihati pelanggan dengan  sewajarnya berpandukan Kod Amalan Industri Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
  • Menawarkan pilihan produk dan perkhidmatan yang bersesuaian bagi memenuhi  keperluan dan kemahuan pelanggan.
    
 4. Sebarang pilihan yang diberikan kepada pelanggan perlu diterangkan dan ianya perlulah menyeluruh, telus dan benar. Termasuklah dalam berkongsi/menggunakan maklumat pelanggan untuk tujuan pemasaran dan penyelidikan.

Nota: Pengendalian maklumat pelanggan dikawal selia oleh Dokumen Polisi Bank Negara Malaysia berkenaan Pengurusan Maklumat Pelanggan dan Pendedahan yang Dibenarkan dan pengendali insurans / takaful hendaklah beroperasi dengan sewajarnya.

Heading

Heading