Sektor Awam / LPPSA

Heading

Heading

 • MRTT untuk Sektor Awam (LPPSA)

  Produk apakah ini?

  IKHLAS Takaful Gadai Janji

  Produk ini direka untuk menyediakan perlindungan bagi membayar Amaun Perlindungan Semasa kepada mana-mana Peserta Takaful sekiranya Orang Yang Dilindungi mengalami Kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) atau didiagnos mengalami Penyakit Kritikal yang membawa kepada persaraan akibat kesihatan.

  Perbelanjaan Serta-Merta Kematian akan dibayar tambahan kepada Amaun Perlindungan Kematian, manakala Perbelanjaan Perubatan untuk HUMK akan dibayar tambahan kepada Amaun perlindungan HUMK.

  Apakah perlindungan-perlindungan/ manfaat-manfaat yang ditawarkan?

  • Manfaat Kematian
   Sekiranya Orang Yang Dilindungi meninggal dunia, Amaun Perlindungan akan dibayar kepada Peserta Takaful Induk sekali gus.

  • Manfaat Keilatan Kekal dan Menyeluruh
   Sekiranya Orang Yang Dilindungi mengalami HUMK, Amaun Perlindungan akan dibayar kepada Peserta Takaful Induk sekali gus.

  • Manfaat Penyakit Kritikal yang membawa kepada Persaraan akibat Kesihatan (CD)
   Sekiranya Orang Yang Dilindungi didiagnos mengalami Penyakit Kritikal yang membawa kepada persaraan akibat kesihatan, Amaun Perlindungan akan dibayar kepada Peserta Takaful Induk sekali gus.

  • Manfaat Khairat Kematian
   Sekiranya Orang Yang Dilindungi meninggal dunia, Perbelanjaan Serta-merta kematian akan dibayar kepada pihak penuntut yang wajar kepada Orang Yang Dilindungi.

     1. RM1,000 untuk perlindungan di bawah RM56,000.

     2. RM2,000 untuk perlindungan RM56,000 ke atas.

  • Manfaat Perbelanjaan Perubatan untuk HUMK (ME)
   Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami HUMK, Perbelanjaan Perubatan akan dibayar Orang Yang Dilindungi.

   Nota:
     1. Manfaat HUMK dilindungi sehingga umur 70 tahun.
     2. Manfaat CD dilindungi sehingga umur 60 tahun.

  • Manfaat Serahan Awal
   Apabila berlakunya penyerahan Sijil Takaful Individu, sebahagian daripada Sumbangan Takaful anda akan dibayar.

   Sekiranya Sijil Takaful diserahkan dalam tempoh satu tahun dari Tarikh Kuat Kuasa disebabkan oleh masalah teknikal, Sumbangan Takaful penuh akan dipulangkan. Jika tidak, nilai serahan dan Wakalah yang belum terpakai selepas ditolak yuran serahan sebanyak RM100 akan dibayar.

  • Manfaat Matang
   Apabila Sijil Takaful Individu matang, tiada nilai yang akan dibayar.


   Nota: Sila baca Sijil Takaful Individu untuk butiran Manfaat Takaful.

 • LTHO untuk Sektor Awam (LPPSA)

  Produk apakah ini?

  IKHLAS Takaful Pemilik Rumah

  Produk ini memberikan perlindungan ke atas kerugian atau kerosakan bangunan disebabkan oleh kebakaran, kilat,atau peril yang dilindungi. Tempoh perlindungan Takaful ini adalah tertakluk kepada jangka masa pembiayaan yang dipersetujui di antara Peserta Takaful dengan pembiaya iaitu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

  Produk ini dipakejkan bersama IKHLAS Mortgage Reducing Term Takaful for LPPSA.

  Apakah perlindungan-perlindungan/manfaat-manfaat yang ditawarkan?

  Sijil Takaful ini melindungi :

  Kerugian atau kerosakan terhadap bangunan akibat faktor –faktor (peril) di bawah:

  (a) Kebakaran dan Kilat

  (b) Letupan - domestik

  (c) Pesawat udara atau peralatan yang terjatuh dari pesawat udara

  (d) Kerosakan kerana tekanan / hentaman oleh sebarang kenderaan atau haiwan

  (e) Kerosakan disebabkan oleh limpahan dari tangki air atau kebocoran paip

  (f) Kecurian – yang disertai oleh unsur – unsur paksaan ke dalam atau keluar bangunan

  (g) Angin dan ribut taufan

  (h) Gempa bumi dan letusan gunung berapi

  (i) Banjir

  (j) Rompakan dan Tahan

  (k) Rusuhan, mogok dan niat jahat

  (l) Penenggelaman dan gelinciran tanah

   

  Ekses diguna pakai:

  • Bagi (e), pihak Syarikat tidak akan membayar kerugian bagi jumlah RM50 yang pertama

  • Bagi (g), (h) dan (i), Ekses adalah 1% yang pertama ke atas Amaun yang Dilindungi atau RM200, mengikut mana yang lebih rendah.

  • Bagi item (l), manfaat tertakluk kepada Ekses 5% daripada Amaun Dilindungi atau RM25,000 mengikut mana yang lebih rendah.

   

  Manfaat Tambahan:

  Kerugian Sewa tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah Amaun Dilindungi ke atas bangunan; Liabiliti awam sehingga RM50,000.

  Nota : Senarai di atas adalah tidak muktamad. Sila rujuk Sijil Takaful untuk butiran lanjut mengenai terma-terma dan syarat-syarat peril.

 • Apakah konsep-konsep Shariah yang diguna pakai?

  Tabarru’bermaksud derma bagi tujuan perpaduan dan kerjasama di kalangan Peserta-peserta Takaful dan akan digunakan untuk membantu Peserta-peserta Takaful yang ditimpa musibah. Di dalam konteks pihak Syarikat, Tabarru’ akan diperuntukkan ke dalam Dana Risiko.

  Wakalahmerujuk kepada kontrak di mana satu pihak, sebagai prinsipal (muwakkil) membenarkan pihak lain sebagai ejen (wakil) untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, dengan atau tanpa mengenakan bayaran. Di dalam konteks pihak Syarikat, kami dilantik sebagai ejen (wakil) untuk melaksanakan Perniagaan Takaful dan yuran Wakalah (Ujrah) akan dibayar kepada pihak Syarikat.

  Nota: “pihak Syarikat” merujuk kepada Takaful IKHLAS.

 • FAQ

  Soalan-Soalan Yang Selalu Ditanya

  • Siapakah Takaful IKHLAS?
   Takaful IKHLAS adalah syarikat Takaful yang ke-empat dalam industri Takaful di negara ini. Ia merupakan anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad yang telah disenaraikan dalam papan utama Bursa Malaysia dan merupakan anak syarikat Perbadanan Nasional Berhad (PNB).

  • Adakah Takaful IKHLAS sama dengan lain-lain pengendali Takaful?
   Ya, kami beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Apa yang membezakan kami adalah dari segi model yang digunakan oleh setiap pengendali Takaful, di mana kami menggunakan Model Wakalah.

  • Apakah yang membezakan Takaful IKHLAS, pengendali Takaful dengan ”Syarikat Insurans Konvensional”?
   Insurans Konvensional berdasarkan faktor komersil sahaja, dipenuhi dengan unsur- unsur Riba, Gharar (ketidaktentuan) dan Maisir (perjudian).

   Elemen-elemen ini bertentangan dengan prinsip Syariah sama sekali. Takaful beroperasi berlandaskan prinsip mengumpulkan dana (’pooling resources’) diatas asas tabarru’ untuk membantu mereka yang ditimpa musibah. Ianya menggalakkan sikap bantu-membantu dan perkongsian tanggungjawab di kalangan para peserta. Caruman atau sumbangan yang diterima kemudiannya dilaburkan dan keuntungan bersih (jika ada) akan dipulangkan semula apabila polisi peserta telah matang, penamatan atau serahan sijil awal sekiranya tiada tuntutan dibuat.

  IKHLAS TAKAFUL GADAI JANJI

  • Apakah IKHLAS Takaful Gadai Janji?
   Ia menyediakan perlindungan kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh kepada seluruh kakitangan awam yang memperolehi pembiayaan/pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Apabila musibah menimpa, IKHLAS Takaful Gadai Janji akan menjelaskan baki pembiayaan (mengikut jadual penyusutan perlindungan) di samping dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

  • Adakah peserta yang ingin menyertai IKHLAS Takaful Gadai Janji memerlukan pemeriksaan perubatan?
   Penerimaan adalah automatik tanpa memerlukan pemeriksaan perubatan bagi pembiayaan tidak melebihi RM750,000.00 (tidak termasuk sumbangan takaful) atau mana-mana had yang ditentukan kemudian.

  • Bilakah sijil IKHLAS Takaful Gadai Janji mula berkuatkuasa?
   Sijil IKHLAS Takaful Gadai Janji mula berkuatkuasa mulai tarikh pembiayaan diluluskan.

  • Berapa lamakah tuntutan IKHLAS Takaful Gadai Janji diproses?
   Tuntutan khairat kematian akan diproses dalam tempoh dua puluh empat jam (24 jam) dan tuntutan sepenuhnya dalam masa sepuluh (14) hari bekerja setelah menerima dokumen lengkap.

  IKHLAS TAKAFUL PEMILIK RUMAH

  • Apakah perbezaan Takaful Pemilik Rumah dengan Takaful Kebakaran?
   Takaful Pemilik Rumah adalah sebahagian daripada Takaful Kebakaran tetapi mempunyai pakej perlindungan yang lebih komprehensif dengan kadar sumbangan yang lebih murah berbanding mengambil polisi kebakaran dengan perlindungan yang serupa.

  • Apakah perlindungan-perlindungan yang boleh dituntut oleh peserta?
   Perlindungan boleh dituntut oleh peserta apabila hartabenda mereka musnah atau rosak disebabkan oleh perkara-perkara berikut:-
   1)  Kebakaran, dipanah petir dan letupan tong gas domestik;
   2)  Peril tambahan seperti kejatuhan pesawat udara, pelanggaran oleh kenderaan luar, pecahan atau limpahan air, pecah rumah atau pencerobohan, angin ribut, gempa bumi atau letupan gunung berapi, banjir, kerugian sewa atau perbelanjaan semasa kos pembaikan dan tanggungan awam dari pihak ketiga.

  • Adakah jumlah perlindungan peserta mencukupi untuk melindungi hartabenda peserta?
   Kebiasaannya, jumlah perlindungan yang diambil haruslah bersamaan dengan kos untuk membina semula hartabenda yang musnah ditolak dengan harga tanah. Apabila peserta membuat penambahan pada kediaman mereka, kos penambahan tersebut mestilah dimaklumkan kepada pihak LPPSA.

  • Bagaimanakah cara-cara peserta untuk membuat tuntutan?
   Apabila hartabenda peserta musnah atau rosak akibat kebakaran dan peril-peril tambahan seperti yang telah dinyatakan, peserta mestilah memaklumkan dengan serta-merta kepada pihak LPPSA dengan mengisi borang yang berkaitan.

  • Berapa lamakah tuntutan akan dibuat?
   Tuntutan akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas Takaful IKHLAS menerima dokumen tuntutan yang lengkap.

   

  “Berikanlah perlindungan yang sewajarnya kepada pembiayaan hartanah anda
  - bertindaklah secara proaktif dalam menghadapi perkara yang tidak diduga.”

 • Hubungi Kami

  Perlukan bantuan?

  Heading

  Lengkapkan borang di bawah

   

  •  

   Hubungi Kami

  •  

   Emel Kami

  •  

   Lokasi Cawangan

  •  

   Laman LPPSA

Heading

Heading