IKHLAS Mortgage Reducing Term Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Mortgage Reducing Term Takaful
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat Kematian/HUMK

 

Manfaat matang/ Serahan sijil takaful
- akan menerima baki di dalam PRIA

HUMK: Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal
PRIA: Akaun Pelaburan Risiko Peribadi
Siapakah yang layak memohon?
 

Peminjam pinjaman perumahan dengan mana-mana institusi kewangan yang berdaftar

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui mana-mana institusi kewangan yang berdaftar, yang menawarkan produk kami

Ringkasan

Sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal ke atas Orang Yang Dilindungi, IKHLAS Mortgage Reducing Term Takaful akan melangsaikan amaun pembiayaan yang tertunggak. Apabila bencana berlaku, produk ini dapat meringankan beban ahli keluarga yang ditinggalkan dan waris tidak perlu menanggung hutang yang belum selesai atau menjual kediaman yang digadai janji bagi melangsaikan hutang yang tertunggak.

Heading

Heading