Notis Penafian

Heading

Heading

Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad pada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain, disediakan oleh Takaful IKHLAS (593075-U) “seperti” dan “tersedia”. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web termasuk bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga. Anda hendaklah tidak membuat apa-apa percubaan untuk menyalin, menghasilkan semula atau melanggar mana-mana hak harta intelek milik Takaful IKHLAS atau pihak ketiga.

Takaful IKHLAS tidak membuat apa-apa jaminan, pernyataan atau sokongan secara jelas atau tersirat termasuklah, tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan hak milik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, kebolehcapaian laman web, kesempurnaan, ketepatan masa, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian bagi tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan/atau fungsi di dalamnya dan dengan jelas menafikan liabiliti atas kesalahan dan ketinggalan dalam bahan, maklumat dan/atau fungsi sedemikian. Tanpa pengurangan di atas dan/atau terma dan syarat perjanjian terpakai yang menentukan semua produk dan perkhidmatan Takaful IKHLAS, langkah yang munasabah akan diambil oleh Takaful IKHLAS untuk memastikan ketepatan dan kesahan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk Takaful IKHLAS.

Tambahan, Takaful IKHLAS tidak menjamin atau menyatakan bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian daripada laman web ini, bahan, maklumat dan/atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa terganggu atau bebas daripada kesilapan atau apa-apa kecacatan yang dikenal pasti akan diperbetulkan, atau tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tiada virus atau ciri-ciri lain yang mencemarkan atau merosakkan akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku pada sistem komputer anda.

Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini hendaklah tidak dipertimbangkan atau ditafsirkan sebagai tawaran atau pengumpanan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian apa-apa nasihat kewangan termasuk saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit dalam mana-mana bidang kuasa.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kesempurnaan, kekinian dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat, dan maklumat lain yang diperoleh atau boleh diakses melalui laman web dan sebarang risiko yang ditimbulkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh anda. Selanjutnya anda harus mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas bahan dan maklumat yang disediakan di sini sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan mana-mana bahan atau maklumat tersebut.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading