Aduan

Heading

Heading

Buat Aduan

Buat aduan dengan melengkapkan Borang Aduan dengan maklumat berikut:

 • Nama
 • Nombor sijil
 • Alamat emel
 • Nombor Telefon Bimbit
 • Alamat surat menyurat
 • Butiran aduan
 • Tandatangan
 • Dokumen berkaitan
Pengesahan Penerimaan Aduan

Pengesahan penerimaan aduan akan dibuat dalam tempoh 2 hari bekerja.

Siasatan dan Penyelesaian
 • Untuk kes yang tidak rumit, kami akan memberikan maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.
 • Untuk kes yang rumit, kami akan memberikan maklum balas dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.
 • Sekiranya penyelesaian tidak dapat dibuat dalam tempoh 30 hari bekerja, pengadu akan dimaklumkan tentang perkembangan aduan tersebut dari masa ke semasa sehinggalah aduan tersebut selesai.
Rayuan

Pengadu boleh memajukan aduan tersebut* kepada Biro Pengantaraan Kewangan (BPK) dalam tempoh 6 bulan dari tarikh keputusan muktamad yang diberikan oleh pihak syarikat atau kepada Jabatan Komunikasi, Bank Negara Malaysia (BNM) di alamat berikut:

 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) (664393P)
(dahulu dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan)
Tingkat 14, Blok Utama
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman 
50000 Kuala Lumpur
Telephone No: 03-2272 2811
Fax No: 03-2272 1577
Emel: enquiry@ofs.org.my
Laman Sesawang: www.ofs.org.my

BNM
Pengarah
Jabatan LINK & Pejabat Wilayah
Bank Negara Malaysia
P.O Box 10922
50929 Kuala Lumpur
Telephone No: 1-300-88-5465
Fax No: 03-2174 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my

 

*Bidang Kuasa OPK

BilJenis Aduan / PertikaianHad Kewangan
1Pertikaian yang melibatkan perkhidmatan atau produk kewangan dan perkhidmatan atau produk kewangan Islam yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan oleh anggota, atau oleh anggota bagi atau bagi pihak orang lain, selain pertikaian di bawah perenggan 2 dan 3.  – terhad kepada RM250,000terhad kepada RM250,000
2Pertikaian mengenai kerosakan harta benda pihak ketiga bagi motorterhad kepada RM10,000
3Suatu pertikaian mengenai:
 1. transaksi tanpa kebenaran melalui penggunaan suatu instrumen pembayaran yang ditetapkan atau instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan, atau saluran pembayaran  seperti perbankan melalui internet, perbankan bergerak, perbankan melalui telefon atau mesin juruwang  automatik (ATM);
 2. penggunaan tanpa kebenaran suatu cek sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 73 Akta Bil Pertukaran 1949 [Akta 204]

terhad kepada RM25,000
terhad kepada RM25,000
 

 

 

Heading

Image CAPTCHA

Anda juga boleh menghantar pertanyaan/maklumbalas ke alamat berikut:

Ketua, Unit Aduan & Pengurusan Perhubungan Pelanggan
Takaful IKHLAS
IKHLAS Point, Menara 11A
Avenue 5, Bangsar South,
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Telefon : (603) 2723 9999
No Faks : (603) 2723 9998
Emel : complaints@takaful-ikhlas.com.my

Heading

Heading